DSC00334

Generalforsamling 2020

Årets generalforsamling afholdes mandag den 24. februar kl 19.30 i foreningens klubhus i Løgumkloster.

Aftenens dagsorden kan ses her nedenfor.

Vi prøver i år et nyt koncept, hvor beretningerne fra udvalgene ikke vil fylde så meget og tage så lang tid. Dette gør vi for at spare tid, så der bliver mere tid til hygge og socialt samvær.

Formandens beretning og vandplejens beretning er i forvejen sendt ud til alle medlemmer og vil ikke blive gennemgået i detaljer. Men der kan naturligvis stilles spørgsmål til disse fra generalforsamlingen.

Som afslutning på aftenen vil Mikkel og Torben fortælle og vise en række billeder og måske en lille video, fra deres tur til Alaska i 2019.

Mød op til en hyggelig aften i din forening - jo flere vi er, jo bedre bliver det!

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer

2. Formandens beretning: Johannes O. Christensen

3. Beretninger ved:
   a. Formanden for vandplejeudvalget: Torben Hansen
   b. Formanden for klubhusudvalget: Johannes O. Christensen
   c. Formanden for aktivitetsudvalget: Thomas Feddersen
   d. Formanden for juniorudvalget: René Holm

4. Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Elsebeth V. Andersen

5. Brede Å Lystfiskerforenings bestyrelse foreslår nedenstående vedtægtsændringer på
generalforsamlingen den 24. feb. 2020

Forslag 1. a:§7 Foreningen bestyrelse:
stk. 1 ændres til: Foreningen består af 7 medlemmer

Forslag 1.b: §8 Foreningens generalforsamling stk. 4 punkt 6:
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer ændres til:
Valg af 1 - 3 - 3 bestyrelsesmedlemmer startende i 2020 med valg af 1 bestyrelsesmedlem.

Forslag 2:§8 Foreningens generalforsamling
Stk 4 ændres til:
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest den 28. februar. Indvarslingen til
den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende dagsorden.:1. Valg af ordstyrer 2.
Formandens beretning 3. Udvalgsberetninger 4. Kassereren aflægger regnskab 5. Indkomne
forslag, der skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
6. Valg af 1 - 3 - 3 bestyrelsesmedlemmer startende i 2020 med valg af 1
bestyrelsesmedlem. 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 8. Valg af revisor og revisor
suppleant. 9. Eventuelt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Henning V. Andersen. Modtager genvalg
Mogens Toft. Modtager ikke genvalg
Hugo B. Schmidt. Modtager ikke genvalg

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg er:
Birgit Wrang Jürgensen. Modtager genvalg

9. Eventuelt