Målsætninger for Vandplejeudvalget ved Brede Å´s arbejde

Vandplejen lavede i 2017 en række målsætninger, som de arbejder efter, og som skal gøre fiskebestandende i Brede Å-systemet selvreproducerende, således at der kan være et bæredygtigt fiskeri på sunde og selvreproducerende fiskebestande i Brede Å.

Vandplejens formål
Genoprette og omdanne vandløbene i Brede Å systemet til levende vandløb med et rigt og alsidigt dyre og planteliv.

10 års målsætning
I 2027 skal:

 • 80% af fiskestationerne i Brede å-systemet skal have god økologisk fisketilstand.
  vandløb under 2 meters bredde skal have en bestand af yngel (½ års) på min 80 stk. pr. 100 m2, eller vandløb over 2 meters bredde skal have en bestand på min 150 yngel (½ års) pr. 100 meter.
 • Fiskebestanden i Brede Å skal være selvreproducerende og stabil.
 • Tilløb til Lobæk og Brede Å skal fungere som gyde- og opvækstvand for ørred.
 • Hovedløbet, Brede Å og Lobæk, skal fungere som gyde- og opvækstvand for laks, og bestanden af laks skal være selvreproducerende og stabil.

 

Fisketilstand 2016 – Ørredkortet. Baseret på de seneste undersøgelser i forbindelse med udsætningsplanen fra 2013. Data indsamlet i 2012.

Virkemidler til at nå målsætningen

 • For at opnå målsætningen skal der arbejdes med etablering af sandfang, og udlæg af gydegrus i hoved- og tilløb.
 • Udlæg af gydegrus gennemføres som vandplejeprojekter i vandløb, som ikke er en del af Kommunens forpligtigelser i hht. Vandområdeplanen 2016-2021.
 • Det forventes og forudsættes, at Kommunen opfylder deres forpligtigelser i hht. Vandområdeplan 2016-2021 (VP2), hvor der skal laves indsatser med enten udlæg af groft materiale (gydegrus), eller udskiftning af bund (udlæg af gydegrus) i tilløbene Skallebæk, dele af Friskær bæk, Smedebæk, Havnebæk og Kisbæk (Landeby bæk).

VP2 projektområder i Brede Å-systemet 2016. Vist med blå streg.

 • Fisketilstanden følges løbende ved at Vandplejeudvalget foretager bestandsanalyser på udvalgte stationer, hvor det skønnes nødvendigt i relation til gennemførte projekter, og som opfølgning på etablering af sandfang.
 • Elfiskeri efter moderfisk og udsætning stoppes efter 2 år, og midlerne til smolt konverteres til at købe gydegrus og gennemføre projekter. Dvs. sidste år der elfiskes moderfisk er i 2018.
received_10211540992215044.jpeg

Kontakt Vandplejen

Torben Hansen

tlf 26 59 93 83