Bestemmelser for fiskeri i foreningens vand:

 1. Fangst af laks (hjemtaget eller genudsat) skal senest kl 24.00 samme dag indberettes til foreningen via foreningens hjemmeside www.bredeaa.dk under ”Fangster og indberetning”. Der kan også i tilfælde med problemer med hjemmesiden ske indberetning ved brev eller e-mail.
 2. Der må kun hjemtages 1 laks pr. person / fisker pr. år, alle yderligere laksefangster skal genudsættes.
 3. Fangst af havørred (hjemtaget eller genudsat) skal inden 3 dage indberettes til foreningen via foreningens hjemmeside www.bredeaa.dk under ”Fangster og indberetning”.
 4. Der må dagligt kun hjemtages 2 ørredfisk.
 5. Bækørred er fredet og skal genudsættes. Dog må juniorer hjemtage bækørred over mindstemålet på 30 cm.
 6. Undermålsfisk skal genudsættes.
 7. Der må ikke fiskes med modhager og kun med én krog pr. line, enkelt-, dobbelt- eller trekrog.
 8. Fiskeri med naturligt agn eller agn med duftstoffer er kun tilladt på en krog uden modhager. Dog må der ved anvendelse af naturlig agn benyttes andre krogtyper med modhager, når der fiskes med en enkeltkrog med et kroggab på maximalt 6 mm eller en enkeltkrog, der er mindre. Kroggabet på enkeltkroge med modhager må højst være 6 mm målt fra krogspids og vinkelret ind på krogskaftet.
 9. For Brede Å og Lobæk (A – Stykket) gælder, at når Brede Å Lystfiskerforening har modtaget oplysninger om, at der er hjembragt 33 laks på over 73 cm skal alle fangster af laks over 73 cm genudsættes.  Og når det er oplyst, at der er hjembragt 38 laks på 73 cm eller derunder skal al fangst af laks genudsættes.
  For øvrige Brede Å vandsystemer, opstrøms Lobæk (B – Stykket) gælder, at når Brede Å Lystfiskerforening har modtaget oplysninger om, at der er hjembragt 4 laks, skal al fangst af laks genudsættes.
 10. Der må kun fiskes med 1 stang pr. person. 
 11. Anvendelse af sættesnøre, ruse og garn er ikke tilladt.
 12. Parkering på marker, eller i markled er forbudt.
 13. Beskadigelse af afgrøder, hegn m.v. sker under bødeansvar og erstatningspligt.
 14. Vær høflig og hensynsfuld over for lodsejere. Respektér opsatte forbudsskilte.
 15. Fiskekortet er personligt, og må ikke overdrages til andre, kortet skal medbringes ved fiskeri i foreningens vand.
 16. Man har pligt til at fremvise fangst og fiskekort på forlangende af såvel lodsejere, lystfiskere samt foreningens opsynsmænd.
 17. Hunde må ikke medbringes under fiskeri.
 18. Agnfisk, der ikke er fanget i Brede Å systemet, må ikke anvendes ved fiskeri i åen, ligeledes må der ikke anvendes hverken rejer eller rogn.
 19. Generel fredningsperiode for Brede Å med tilstødende vandløb er 1. november til og med 15. april.

Etiske retningslinjer for fiskeri med orm

 1. Ormefiskeri er tilladt, men der opfordres til at man følger følgende retningslinjer i fiskeriet.
 2. Fra premieren og frem til kvoten på de store laks er opfisket, kan der frit fiskes med orm i Brede Å systemet.
 3. Når man har hjemtaget en laks på kvoten, fiskes der ikke med orm, men fiskeriet overgår til fiskeri med kunstig agn.
 4. Når kvoten på store laks >73 cm er opfisket, fiskes ikke med orm vest for hovedvej 11.

Idet regelsættet er etisk, kan det ikke, og vil ikke blive håndhævet/kontrolleret af foreningens opsynsmænd. Ideen bag at gøre regelsættet etisk, er at få det enkelte medlem til at tænke over den måde ormefiskeriet foregår på, for at tage størst muligt hensyn til den fredede laks. Regelsættets formål er at nedbringe sandsynligheden for dybe krogninger og dermed dødeligheden for laksen.
Det er kendt at fiskeri med orm, medfører flere dybe krogninger, end fiskeri med kunstagn.
Dybe krogninger medfører oftere død hos genudsatte laks.

Fiskens fredningsperioder: Mindste mål
Laks 1. November til 15. April 40 cm
Havørred 1. November til 15. April 40 cm
Bækørred Fredet, dog ikke for juniormedlemmer 30 cm
Stalling Total fredet  
Helt 1. November til 15. April 50 cm
Gedde 1. November til 30. April 60 cm
Sandart 1. maj til 31. maj 50 cm
Gul ål   45 cm
Snæbel Total fredet  

Vorschriften