På siden her kan du følge det store strygprojekt. Vi vil forsøge løbende at give en status for projektet og lægge lidt billeder mv. op.

Neden under afsnittet med status kan du læse lidt mere detaljeret omkring projektet.

Status for projektets fremdrift

31. august 2022 - De sidste 2 stryg er nu færdige, og resultatet er blevet super godt. Der kan ses lidt billeder på vores facebook side.

Nu venter vi bare på at strygene tages i brug af de store gydelaks, men der går nok lige et par måneder endnu.

15. august 2022 - Etableringen af de sidste 2 stryg er nu gået igang og de forventes færdige ved udgangen af august. 

Det første grus er udlagt i stryg 1 og stryget forventes færdigt i næste uge, hvorefter entreprenøren rykker til Brede Ådal, hvor stryg 5 skal etableres.

2. september 2021 - De 3 stryg, stryg 2, 3 og 4, er ved at være færdige og entreprenøren retablerer arealer mv. de kommende dage. Strygene ser rigtig fine ud og de er etableret med de rette vandhastigheder og dybder, som er optimale for ørred- og lakseyngel. Så er det kun at vente på naturen udvikler sig med planter og dyreliv på strygene, og ikke mindst ser vi frem til den kommende vinter, hvor gydesæsonen for laks og ørred ligger. Forhåbentlig vil der være masser af nyt yngel til foråret.

Det følger vi alt sammen op på med undersøgelser til næste efterår.

Til næste sommer, sommeren 2022, skal de sidste 2 stryg etableres.

Indvielse af strygene sker fredag den 3. september kl 15.00 ved Sparekasseskoven i Løgumkloster. Se opslag på vores Facebookside. Her kan man også se en række billeder fra projektet.

9. august 2021 - I dag er de første skovlfulde jord blevet taget i forbindelse med etablering af 3 nye store gydestryg i Brede Å ved Løgumkloster. Etape 1.

Arbejdet vil stå på de næste 4-6 uger.
Lidt nøgletal i projektet her i etape 1:
Der skal lægges i alt 3440 kubikmeter sten og grus materialer ud i åen og flyttes 10.000 kubikmeter jord.

Resultatet bliver 3 nye stryg med lavt vand og gruset bund med et samlet areal på 4125 kvadratmeter.

Maj - juni 2021 - Tønder Kommune har meddelt de nødvendige tilladelser til projektet. 
Tidsplanen med forventet opstart i juli er rykket til opstart i starten af august pga. entreprenørens kalender der lige skulle passe. 

April 2021 -Vandplejen har været ude på strygene og tage prøver af dyrelivet, såkaldte DVFI prøver. Prøverne skal nu gennemgås for hvilke arter af insekter, der lever på de nuværende stryg.

Marts 2021 - Projektet ligger pt. til myndighedsbehandling hos Tønder Kommune. Vi forventer Tønder Kommune meddeler tilladelserne til projektet, sådan at de store maskiner kan gå i gang med gravearbejdet til juli.  De starter efter planen med de 3 stryg ved Løgumkloster i Sparekasseskoven. 

August 2020 - Vandplejen har elfisket på de 4 stryg, der skal ombygges, for at se hvor mange fisk de nuværende stryg producerer. Der blev fundet enkelte yngel og ungfisk af laks og meget få ørreder. 

Nye gydestryg og større biodiversitet i Brede Å - læs mere om projektet her

Sommeren 2021 går et projekt i Brede Å i gang. Projektet går ud på at etablere fem stryg i Brede Å og Lobæk. Strygene kommer til at ligne naturlige stryg med lavt vand, hurtig strøm og masser af sten og grus på bunden. De nye stryg vil forbedre forholdene for dyre- og plantelivet i Brede Å, da rigtig mange arter lever på de iltrige, grusede og lavvandede strækninger i vandløbet.

Brede Å Lystfiskerforening har det seneste år arbejdet intenst på at skaffe penge til projektet ved at søge diverse fonde og tilskudsordninger. Det er lykkedes foreningen at få samlet knap to millioner kroner fra 15. Juni Fonden, Markus Jebsen Naturpulje, Dansk Laksefond og Den Jyske Sparekasse samt foreningens egne midler.  Projektet støttes desuden af DTU Aqua i Silkeborg, Danmarks Sportsfiskerforbund og Tønder Kommune, som står for at gennemføre projektet.

I det følgende beskrives projektet via uddrag fra vores projektoplæg og fra de tekniske rapporter, der er lavet af konsulent firmaet Bangsgaard & Paludan Aps, som har været konsulent og rådgiver på projektet.

Projektets formål og tankerne bag projektet kan man læse mere om i projektoplægget herunder. klik på billedet nedenfor:

Et eksempel på hvordan strygene forhåbentlig kommer til at se ud, kan findes i denne lille video fra Karup Å. Her etablerede man i 2018 et gydestryg efter samme principper, som de nye stryg i Brede Å er designet efter.

Konkret etableres der 5 nye gydestryg i Brede Å og deres placering kan ses på nedenstående billede:

Strygene opbygges med inspiration i de fysiske krav, som ørred og lakseyngel stiller til deres levested i den første tid fra de kommer ud af gydebanken og til de er ca. ½ år gamle. De fysiske krav yngelen stiller er bl.a., lav vandstand max 20-30 cm, skjul i form af grøde og større sten og passende lave strømhastigheder.

Nedenfor er gengivet en principskitse for modellen gydestrygene etableres efter. Vandløbet udvides 2-3 gange dets nuværende bredde, for at kunne skabe den lave vandstand. På bunden udlægges sten og grus i et varieret mønster, og faldet på skal være 1-2 promille, for at vandhastigheden bliver passende

Stryg nr. 1 bliver etableret i Lobæk, lige nedenfor foreningens klubhus, hvor der i dag ligger et stejlt stenstryg. Faldet fra stryget bruges til at etablere et nyt 120 meter langt stryg, hvor vandløbet udvides fra de nuværende 4-5 meter til 13 meter. Faldet på det nye gydestryg bliver i gennemsnit 2 promille.  

Stryg 2, 3 og 4 etableres i Brede Ådalen ved Sparekasseskoven.

Ved stryg 2 ligger der i dag en gydebanke, hvor faldet kan udnyttes til et nyt gydestryg på 55 meters længde og en udvidelse af vandløbet fra ca. 6-8 m til en bredde på 18 meter.
Ved stryg 3 ligger der i dag ikke et stryg, men længere nedstrøms, hvor stryg 4 etableres ligger der et stejlt stenstryg med et stort fald. Faldet på det stejle stenstryg udnyttes til at etablere både stryg 3 og stryg 4. Stryg 3 bliver 85 meter langt og åen udvides til en bredde på 20 meter. 

Stryg 4 bliver 70 meter langt og åen udvides til 20,5 meters bredde.

Stryg 5 etableres i Brede Ådalen, hvor der i dag ligger en grusbanke. Faldet på grusbanken udnyttes til at etablere et 50 meter langt og 20 meter bredt gydestryg.

Samlet kommer de nye gydestryg til at dække et areal på ca. 6650 kvadratmeter.

Gydestrygene bliver perfekte levesteder for mange sjældne smådyr – som slørvinger, døgnfluer og vårfluer – så kommer de til at fungere som optimale gydeområder for særligt beskyttede arter som flod- og havlampret samt snæbel. Men også arter som laks og ørred vil få stor gavn af de nye stryg.

Brede Å´s Lystfiskerforenings udsætninger af ørred-smolt er stoppet i år, fordi foreningen satser på at forbedre de fysiske forhold i Brede Å og dens tilløb, så bestanden bliver 100 procent selvreproducerende. Laks bliver fortsat sat ud som en del af lakseforvaltningsplanen i Danmark, men der er stor fokus på at skabe nye og bedre gydeforhold for laks i hovedforløbet, så udsætning af laks ikke er nødvendig på længere sigt. De fem nye gydestryg er et skridt på vejen til at nå disse mål.